Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Legitimatieplicht

De verhuurder kan op elk moment de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen van één of meerdere identiteitsbewijzen. De verhuurder heeft het recht om een kopie te maken van het getoonde identiteitsbewijs.

Artikel 2: Waarborg

Voor elke doek of drager rekent de verhuurder een waarborg zoals aangegeven op www.draagconsulentesofie.be. De waarborg dient via het online betalingssysteem, per overschrijving vooraf, d.m.v. Payconiq of cash bij afhaling betaald te worden. Wanneer de doek of drager tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, wordt de waarborg terugbetaald aan de huurder. Het waarborg wordt dan binnen de 3 dagen terugbetaald aan de huurder.

Artikel 3: Duur van huurperiode

De doek of drager wordt verhuurd voor een vooraf bepaalde periode, zoals overeengekomen tussen de huurder en de verhuurder en zoals vermeld op de huurovereenkomst. De verhuurperiode is minimaal 1 week en maximaal 4 weken. De huurperiode begint op de dag van het verzenden of afhalen van de doek of drager en stopt op de dag dat de doek weer wordt ingeleverd bij de verhuurder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen huurperiode verlengen kan enkel na schriftelijk akkoord van de verhuurder. Bij het overschrijden van de huurtermijn wordt er 2€ per dag extra afgehouden van de waarborg. We rekenen er natuurlijk op dat u de drager tijdig terugbezorgt zodat het gezin na u ook van de drager kan genieten. Contacteer ons zeker als er een probleem opduikt!

Artikel 4: Afhaling en/of verzending

De doek of drager dienen bij voorkeur te worden afgehaald en teruggebracht door de huurder aan het adres van de verhuurder. De verantwoordelijkheid voor het (tijdig) ophalen en terugbrengen van de doek of drager ligt bij de huurder zelf. Hiervoor dient er steeds een afspraak gemaakt te worden met de verhuurder.

Als de huurder de doek of drager niet kan afhalen en/of terugbrengen, mag deze ook per post of koeriersdienst verzonden worden, mits schriftelijk akkoord van de verhuurder. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van de huurder. De doek of drager moeten steeds aangetekend en verzekerd verzonden te worden. De traceercode dient steeds aan de verhuurder doorgegeven te worden. De doek of drager dienen tijdig verzonden te worden zodat deze afgeleverd wordt bij de verhuurder voor het einde van de huurperiode.

Als de doek of drager aan het begin van de huurperiode door de verhuurder moet opgestuurd worden, zal deze op de eerste dag van de huurperiode verzonden worden. De verzendingskosten zijn ten laste van de huurder en dienen vooraf betaald te worden. Schade die ontstaat tijdens de verzending is voor rekening van de huurder.

Artikel 5: In gebreke zijn en schadevergoeding

Indien de huurder niet op het overeengekomen tijdstip bij aanvang van de huurperiode de gehuurde doek of drager afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd voor de gehele schriftelijk overeengekomen huurperiode.

Indien de huurder niet uiterlijk op de einddatum van de huurperiode de gehuurde doek of drager geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan de verhuurder. Bij niet-tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de normale huurprijs per week, vermeerderd met 2 euro per dag.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde doek of drager, of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde doek of drager.

Per huurperiode wordt er 5€ aangerekend voor de administratie en het wassen van de drager. Als de drager erg bevuild is of er dierenharen aan hangen wordt er 5€ extra aangerekend bij retour.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de doek of drager is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. De huurder dient dan de nieuwprijs van de doek of drager minus de borg te betalen.

Artikel 6: Annulatie

Indien de huurder een doek of drager gereserveerd heeft bij de verhuurder en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen.

Indien de huurder de voorgenomen huurovereenkomst schriftelijk annuleert, meer dan één week voor de aanvang van de huurperiode kan de annulering kosteloos geschieden. Bij annulatie meer dan drie dagen voor de aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulatie drie dagen of minder voor de aanvang van de huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd. De verhuurder zal de huurder een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, die binnen de week dient te worden voldaan per overschrijving.

Artikel 7: Gebruik

De huurder verklaart bij ontvangst na te gaan of de doek of drager zich in goede staat bevindt. Eventuele vastgestelde schade dient meteen gemeld te worden aan de verhuurder. Indien zich tijdens de huurperiode een beschadiging aan de gehuurde doek of drager voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan zelf schade te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde doek of drager, tenzij dit uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen. Indien de schade aan de gehuurde doek of drager niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. De doek of drager mag niet door de huurder gewassen worden. Mocht om welke reden dan ook de doek of drager gewassen moeten worden, dient men vooraf contact op te nemen met de verhuurder. Mocht de huurder huisdieren hebben kan er wel een doek of drager gehuurd worden, maar huurder houdt deze dan uit de buurt van de dieren. Dit om schade aan de doek of drager te voorkomen en i.v.m. eventuele allergieën bij een volgend kindje. Bij het niet naleven van deze bepaling is de verhuurder niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen en heeft de verhuurder het recht om de gegevens te verstrekken van de huurder zodat de nieuwe huurder contact kan opnemen.

De verhuurder leent geen drager of doeken uit in een huishouden waar gerookt wordt omdat de rook in de doeken gaat zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje. Indien de verhuurder vaststelt dat de doek naar rook geurt, zal de waarborg ingehouden worden.

Artikel 8: Werking

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de doek of drager en erkent de huurder dat de door hem gehuurde doek of drager beantwoordt aan het doel waarvoor hij de doek of drager huurt. De huurder zal de doek of drager uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de doek of drager omgaan als een goede ouder en zal tevens zorgen voor passende en veilige opslag. De verhuurder vindt het belangrijk dat u weet hoe u een doek of drager moet gebruiken. Indien u hiermee niet vertrouwd bent, boek dan eerst een consultatie. De verhuurder heeft het recht om bij twijfel te vragen aan huurder om te laten zien hoe de doek of drager gebruikt moet worden.

Artikel 9: Privacy

Alle persoonsgegevens en eventuele foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van de draagconsulente en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Draagconsulente Sofie, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.