Algemene voorwaarden draagconsultatie

Algemene voorwaarden draagconsultatie

Artikel 1: Duur

Vooraf wordt er tussen de draagconsulente en de klant een duurtijd voor de consult afgesproken, afhankelijk van de ervaring en het gewenste onderwerp. Indien de duurtijd van de consult overschreden wordt, is er een bijkomende vergoeding verschuldigd van 12,50€ per begonnen kwartier.

Artikel 2: Locatie

De consult vindt bij voorkeur plaats in een vertrouwde omgeving voor het kindje. De ruimte dient schoon, voldoende verlicht en verwarmd te zijn. Uiteraard moet er voldoende vrije ruimte zijn om met twee personen tegelijk comfortabel de draagdoek of drager te hanteren.

Indien er huisdieren in de woning zijn, moeten deze voor de hele duur van de consult in een andere ruimte geplaatst worden. Er worden geen consulten geven aan personen die roken of in een huishouden waar gerookt wordt omdat de rook in de doeken gaat zitten. Dit is niet prettig voor een volgende gebruiker en schadelijk voor het volgende kindje.

Als de draagconsulente aan huis komt is er een verplaatsingsvergoeding verschuldigd van 0,50€ per km, heen en terug naar de woonplaats van de draagconsulente. De aangerekende afstand wordt bepaald aan de hand van de snelste route volgens Google Maps.

Indien de consult niet kan doorgaan in de woning van de klant, kan deze ook plaatsvinden bij de draagconsulente thuis. In dat geval wordt van de klant verwacht dat hij/zij zich aanmeldt op het adres van de draagconsulente op het afgesproken tijdstip.

Artikel 3: Betaling

De totale prijs voor de draagconsult en de verplaatsingsvergoeding is te betalen bij aanvang van de draagconsult. De betaling kan cash of via de app van jouw bank voldaan worden. Indien er bij afloop van de consult een extra vergoeding verschuldigd is, dient deze voldaan te worden voor het vertrek van de draagconsulente.

Artikel 4: Verloop

Een consult wordt steeds gegeven aan slechts één persoon tegelijk, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien er tijdens de consult toch meerdere personen de consult volgen, heeft de draagconsulente het recht om te weigeren de consult verder te laten doorgaan of een bijkomende vergoeding aan te rekenen.

Om de consult zo vlot mogelijk te laten verlopen is het aangewezen een bijkomende verzorger voor het kindje, en eventuele andere kinderen, te voorzien. Zo kan de klant zich voldoende concentreren op de consult.

Na het demonstreren van de aan te leren knoopwijze, gaan we samen aan de slag met behulp van een speciale draagpop. Als de klant de knoopwijze voldoende onder de knie heeft, wordt er nogmaals geknoopt, maar dan met het eigen kindje. Aan het einde van de consult wordt er een foto gemaakt van de klant met het kindje in de draagdoek. Indien het kindje niet kan geknoopt worden tijdens de consult, wordt er in samenspraak zo snel mogelijk een opvolgconsult geboekt.

Artikel 5: Na de consult

De consult is pas afgelopen als de klant de gewenste knoopwijze voldoende onder de knie heeft en als de draagconsulente ervan overtuigd is dat hij/zij het kindje zelfstandig op een veilige en ergonomische wijze kan knopen.

Indien de klant achteraf nog vragen of opmerkingen heeft, kan hij/zij hiervoor de draagconsulente contacteren via e-mail. In de mate van het mogelijke zal de draagconsulente de klant adviseren via e-mail. Indien nodig kan er ook een opvolgconsult geboekt worden.

In geen geval kan de draagconsulente aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die ontstaat als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van een doek of drager, of die toegebracht wordt aan personen en/of zaken door of bij het werken met een doek of drager.

Artikel 6: Annulatie

Indien de klant de geplande draagconsult wenst te annuleren of te verplaatsen, dient dit minimaal 2 dagen op voorhand telefonisch of via e-mail gemeld te worden aan de draagconsulente. Indien er minder dan 2 dagen voor de consult geannuleerd wordt, is er een vergoeding van 20€ verschuldigd aan de draagconsulente. De consulente zal de klant een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag, die binnen de week dient te worden voldaan per overschrijving.

Artikel 7: Privacy

Alle persoonsgegevens en foto’s zullen enkel gebruikt worden voor de eigen administratie van de draagconsulente en worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Het e-mailadres kan wel gebruikt worden voor een mailing door Draagconsulente Sofie, tenzij de klant zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.